ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ -Ο περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Φαρμακευτικών Προϊόντων Οικιακής Προέλευσης) Κανονισμοί του 2023 (Κ.Δ.Π 80/2023)

Στις 24 Μαρτίου 2023 δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Φαρμακευτικών Προϊόντων Οικιακής Προέλευσης) Κανονισμοί του 2023 με σκοπό τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση των αποβλήτων φαρμακευτικών προϊόντων που προέρχονται από τα νοικοκυριά, μέσω της υιοθέτησης της αρχής της διευρυμένης ευθύνης του
παραγωγού.
Με βάση τους Κανονισμούς, εντός 6 μηνών, οι παραγωγοί, δηλαδή όσοι δραστηριοποιούνται στην Δημοκρατία και κατέχουν άδεια χονδρικής πώλησης ή άδεια παρασκευής φαρμακευτικών προϊόντων, θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη δημιουργία ατομικών ή συλλογικών συστημάτων για τη διαχείριση των αποβλήτων των φαρμακευτικών προϊόντων οικιακής προέλευσης που οι ίδιοι τοποθετούν στην αγορά. Στόχος είναι η δημιουργία δικτύου σημείων συλλογής των αποβλήτων φαρμακευτικών προϊόντων από τους πολίτες. Ταυτόχρονα, οι κανονισμοί προνοούν την διεξαγωγή εκστρατειών ενημέρωσης και επιμόρφωσης των παροχέων φαρμακευτικών προϊόντων και του κοινού για το ρόλο της λειτουργίας των συστημάτων, της χωριστής συλλογής, της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων φαρμακευτικών προϊόντων και της ανάγκης για κατάλληλη διαχείριση τους, καθώς και των επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία από τη μη ορθή διαχείριση τους.
Με τη εγκατάσταση του δικτύου συλλογής θα παρέχεται στους πολίτες η δυνατότητα να επιστρέψουν δωρεάν, σε προσιτά ενδεδειγμένα σημεία συλλογής όπως φαρμακεία, στη στοιχειώδη τους συσκευασία, τα φαρμακευτικά τους απόβλητα που θεωρούν απορριπτέα, τα οποία στη συνέχεια θα οδηγούνται για κατάλληλη διαχείριση σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης. Τα κόστη για την εγκατάσταση και λειτουργία του δικτύου συλλογής και της μετέπειτα μεταφοράς και διαχείρισης των αποβλήτων θα καλύπτονται από τους παραγωγούς μέσω των συλλογικών ή ατομικών συστημάτων που θα δημιουργηθούν.
Όσον αφορά τους παροχείς φαρμακευτικών προϊόντων, αυτοί έχουν την υποχρέωση να παραλαμβάνουν από το κοινό τα φάρμακα οικιακής προέλευσης που θεωρούνται απορριπτέα και να ενημερώνουν για τη διαδικασία επιστροφής τους στα σημεία συλλογής.
Τα ατομικά ή συλλογικά συστήματα θα λειτουργούν βάσει σχετικής άδειας που θα παραχωρείται από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπεται στους Κανονισμούς.
Οι παραγωγοί θα πρέπει να εγγράφονται στο ηλεκτρονικό μητρώο που θα καταρτιστεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος για σκοπούς ελέγχου της εφαρμογής των Κανονισμών.
Ενόψει της ύπαρξης δραστικών ουσιών στα φαρμακευτικά προϊόντα οικιακής προέλευσης καλείται το κοινό να μην τα απορρίπτει στα κοινά σκουπίδια και στις αποχετεύσεις, αλλά να τα
οδηγεί για κατάλληλη διαχείριση στην πρωτογενή τους συσκευασία στα ενδεδειγμένα σημεία συλλογής, όπου στο παρόν στάδιο και μέχρι την εγκατάσταση του δικτύου συλλογής, είναι τα
Πράσινα Σημεία.
Πηγή: http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/All/104A1D4DC5647523C2258983004761A9?OpenDocument

Related Posts