ΤΟ ΕΡΓΟ

Το Τμήμα Περιβάλλοντος υλοποιεί το έργο ‘Διαχείριση επικινδύνων οικιακών αποβλήτων’. Το Τμήμα Περιβάλλοντος υποστηρίζει σε επίπεδο διαχείρισης έργου η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ).

Χρηματοδότηση έργου:

Το έργο χρηματοδοτείται από τα Νορβηγικά Ταμεία ‘Norway Grants Programming 2014-2021’ και έχει διάρκεια 39 μήνες.

Το έργο δίνει έμφαση στους παρακάτω κύριους πυλώνες:

  • Στην ευαισθητοποίηση των πολιτών μέσω της παροχής πληροφοριών για τα επικίνδυνα απόβλητα
  • Στην εισαγωγή καλών πρακτικών για διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων μέσω συλλογής από τα νοικοκυριά με την βοήθεια των κινητών μονάδων που θα επισκέπτονται τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  • Στην αφύπνιση των πολιτών της ανάγκης για αλλαγή του τρόπου διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων, ο οποίος εντάσσεται στην κατηγορία των οικιακών αποβλήτων, σε ένα τρόπο πιο ασφαλή σύμφωνα με την κάθε κατηγορία στην οποία πρέπει να εντάσσονται τα διάφορα ρεύματα επικίνδυνων αποβλήτων.
  • Στη διαφώτιση του κοινού για την «ιεραρχία αποβλήτων» και τον σωστό τρόπο διαλογής και διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται στα νοικοκυριά.

Πιο συγκεκριμένα, θα δημιουργηθούν τέσσερις κινητές μονάδες στις οποίες θα μπορούν να συλλέγονται επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται από τα νοικοκυριά όπως μικρές ηλεκτρικές συσκευές και ηλεκτρονικές συσκευές, μπαταρίες, μπογιές, διαλύτες, δοχεία μελανιού, χρώματα, διαλύτες, λαμπτήρες, φαρμακευτικά προϊόντα κ.λπ. Οι κινητές μονάδες θα επισκέπτονται επιλεγμένες τοποθεσίες σε ολόκληρη την Κύπρο. Θα παραμένουν σε κάθε θέση για 2-3 ημέρες και το εξειδικευμένο προσωπικό που θα τις στελεχώνει θα ενημερώνει τους πολίτες και τους μαθητές της περιοχής σχετικά με την ανάγκη και τα οφέλη της χωριστής συλλογής επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται από τα νοικοκυριά. Με αυτόν τον τρόπο θα καταβληθεί προσπάθεια για την ευαισθητοποίηση, τη συλλογή και το διαχωρισμό των επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων.